Regulamin konkursu "Ogarnij się Kobieto"

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest WF Iwona Guzowska z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Myśliwska 121b/23, NIP 5832185432, REGON: 191549321.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.kasiapoplawska.pl (zwanej dalej “Stroną”)

 

§2

Warunki uczestnictwa

 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapisanie się na wydarzenie organizowane na Facebook’u „Ogarnij się kobieto” w dniu 13.07.21 lub 3.08.21
3. Warunkiem udziału w konkursie jest polecenie warsztatu 3 osobom, w dowolnej formie (udostępnienie wydarzenia, zaproszenie na wydarzenie, polecenie słowne).
4. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe udzielona w formularzu google – dostępnym tu (kliknij)
5. Konkurs trwa od 05.07.2021 do 3.08.2021 do godziny: 23:59
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6.08.2021 tu na stronie regulaminu. Laureaci zostaną też powiadomieni mailowo.
7. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub formularza google z powodu problemów technicznych.

§3
Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na:
– zapisaniu się na wydarzenie „Ogarnij się kobieto” w jednym z 2 terminów;
– polecenie wydarzenia 3 osobom, w dowolnej formie(mail, wiadomość, ustnie, publikacja wpisu w social mediach, zaproszenie na wydarzenie).
– odpowiedź na pytanie konkursowe udzielona w formularzu google – dostępnym tu (kliknij)
2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
3. Organizator wybierze odpowiedzi, które jego zdaniem jest najbardziej ciekawe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

§4
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są
Pierwsze miejsce – 1x 30′ konsultacja z Iwona Guzowską online  oraz 1x 30′ konsultacja z Kasią Popławską łącznie o wartości 750zł
Drugie miejsce 1x 30′ konsultacja z Iwona Guzowską o wartości 500zl
Trzecie miejsce 1x 30′ konsultacja z Kasią Popławską o wartości 250zł
2. Zasady odbioru nagród zostaną przesłane mailowo w dniu ogłoszenia wyników.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na stronie regulaminu w miejscu ogłoszenia w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada (np. błędnie podany adres e-mial, lub brak zgłoszenia się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. Jeden uczestnik może wysłać jedynie jedno zgłoszenie w konkursie.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez dodawanie wielu swoich adresów e-mail, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu3.

§5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres kontakt@ogarnijsiekobieto.pl w tytule należy podać : Reklamacja – Konkurs „Ogarnij się kobieto”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie, (także w formie mailowej) w terminie 30 dni

§6
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na tu na stronie z regulaminem.


WYNIKI KONKURSU

Zgodnie z regulaminem mamy przyjemność ogłosić zwyciężczynie naszego konkursu

Pierwsze miejsce Paulina Z. (powiadomienie mailowe wysłane w dniu 6.08.2021)

Drugie miejsce Kamila K. (powiadomienie mailowe wysłane w dniu 6.08.2021)

Trzecie miejsce Agnieszka Cz. (powiadomienie mailowe wysłane w dniu 6.08.2021)